Valdelesabeyes Golden Retriever

Valdelesabeyes

Golden Retriever

golden retriever de valdelesabeyesGolden Retriever

golden retriever de valdelesabeyesValdelesabeyes Golden

Portfolio Image

Hembras Golden Retriever de Valdelesabeyes

Int. Ch./Pt Ch.
Destiny´s Child de Valdelesabeyes "Dess"
golden retriever dess de valdelesabeyes
Pt./Ib./Spa. JCh.
Bloody Mary de Valdelesabeyes "Adi"
golden retriever dess de valdelesabeyes
Atomic Kitten de Valdelesabeyes "Lua"
golden retriever dess de valdelesabeyes
Shaelyn de Valdelesabeyes "Laika"
golden retriever dess de valdelesabeyesRetiradas

"Shiva"
golden retriever shiva de valdelesabeyes